Política de Privacitat i Protecció de Dades (LOPD)

Vallivet SL posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posats en coneixement del referit titular, com a conseqüència de la utilització d’aquesta web i a causa d’enviaments al correu electrònic info@vallivet.es que apareix com a contacte o bé sobre aquelles recaptades a través del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb el que preceptua la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les seves dades, que haguessin estat recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets s’ha d’efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de Vallivet SL o a l’adreça de correu electrònic assenyalada com de contacte, indicant, en qualsevol dels casos, com referència ” DADES PERSONALS ” i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

Les dades registrades podrien ser utilitzades amb la finalitat d’efectuar estadístiques, la remissió de publicitat – fins i tot per mitjans electrònics – , la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, entre d’altres activitats.

Si s’escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer només per al compliment de les fins assenyalades anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si res manifesten al contrari en el termini de quinze dies des que facilitessin les seves dades. En qualsevol cas, l’assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència “BAIXA DADES PERSONALS”.